tel.: +420 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkční nabídkaKontakty

Na 100% centrál doprava ZDARMA!


dd

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

  V těchto obchodních podmínkách jsou vymezeny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v internetových obchodech společnosti EPROFI.CZ s.r.o., které jsou pro obě strany závazné.

 2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

   

  • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě náhlé změny ceny.

  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

  • Vyplněním objednávky v internetových obchodech společnosti EPROFI.CZ s.r.o. kupující dává souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů a jeho nákupech.

  • Od potvrzení objednávky prodávajícím začíná běžet dodací lhůta.

  • Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

   

 3. Cena, platba a doprava

  Ceny uvedené na webových stránkách společnosti EPROFI.CZ s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti řidiči dopravce. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

  V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

  Možnosti úhrady zboží

  • na dobírku - platba při převzetí zboží včetně dopravného a inkasného za dobírku
  • platba předem převodem

   

  Doprava zdarma
  U objednávky v celkové hodnotě vyšší než 3 000Kč bez DPH je doprava zdarma po celé ČR. Výjimku tvoří jednotlivé produkty, které jsou dražší než 3 000Kč bez DPH, ale nemají v kartě produktu ikonku doprava zdarma. U objednávky v celkové hodnotě nižší než 3 000Kč bez DPH, bude k objednávce učtováno dopravné ve výši 150Kč bez DPH. Při dodání na SK je k objednávce účtován poplatek 500Kč bez DPH.

 4. Záruka

  Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách společnosti EPROFI.CZ s.r.o. uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců.

  Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Při zjištění závad na zboží, prosíme aby jste neprováděli žádné neodborné zásahy - z důvodu platnosti reklamace.

 5. Vrácení zboží

  V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

  Podmínky odstoupení od smlouvy:

  • 0dešlete email (na info@vase-plus.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
  • zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou vráceny zpět odesílateli.
  • tato garance se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku.
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží, vyjma dopravného a manipulačních poplatků, zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží nebo jinak po domluvě.
  • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

  Kupující má právo odstoupit od objednávky bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat závaznou objednávku před expedicí zboží v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.  Kupující - koncový zákazník - nemůže, podle odstavce 7 zákona č. 367/2000 Sb., odstoupit od kupní smlouvy:

  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění a zboží nebylo koupena na IČO

  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba!) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 6. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

  Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

  Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

  potvrzením objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Pokud se zasíláním těchto e-mailů nesouhlasíte, pošlete e-mail s Vaším nesouhlasem na e-mail info@vaseplus.cz


  Ochrana osobních dat

  Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

  Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem.

Reklamační řád

 1. Povinnosti kupujícího

  Kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 3 pracovních dnů ode dne doručení.

 2. Povinnosti prodávajícího

  O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží.

  Kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.

  Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

  Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení reklamace.

  O uplatnění reklamace je prodávají povinen vydat potvrzení (reklamační list).

 3. Způsob vyřízení reklamace

  Vady zboží a služeb se dělí na odstranitelné a neodstranitelné. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má kupující právo požadovat její včasné, řádné a bezplatné odstranění. Pouze v případě, že nebyla věc použita, může kupující požadovat její výměnu, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při vadě neodstanitelné, která brání řádnému užívání věci, jako věci bez vady, má kupující právo buď na výměnu věci.


  Reklamaci je možno podat těmito způsoby:

  odešlete email (na info@vaseplus.cz) s textem: „Chci reklamovat zboží ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji opravu nebo výměnu zboží(prosím uveďte název zboží a popis závady)." Datum a podpis

  Kupující je povinen:

  Dodat reklamované zboží na tu servisní adresu, kterou mu sdělí pracovník společnosti EPROFI.CZ s.r.o.

  Prokázat, že zboží zakoupil v internetovém obchodu společnosti EPROFI.CZ s.r.o. nejlépe přiloženým dokladem o vlastnictví zboží (k rychlejšímu průběhu reklamace nám také pomůže číslo nebo datum internetové objednávky)

  Uvést vyplněný reklamační formulář s výstižným popisem závad zboží, případně také návrhem na řešení reklamace

 4. Záruční podmínky

  Záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.

  Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě (ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít).

  V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

  Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  Poškozením zboží při manipulaci.

  Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

  Používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.

  Zboží bylo poškozeno živly.

  Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

  Pokud zboží neodpovídá zásadám obecné hygieny

 5. Všeobecné podmínky

  Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán doklad o koupi, který slouží i jako záruční list. Pokud zákazník zboží neodebírá osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Doklad o koupi však odesíláme spolu se zbožím. Pro doložení datumu převzetí zboží si tedy prosíme uložte doklad o doručení zásilky. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dokladu o koupi a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný doklad, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou či emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který doklad vyhotovil. Pokud tak neučiní, na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.